W dniach 18-19 października 2006 r. odbyło się w Warszawie 337. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował Przewodniczący Konferencji abp Józef Michalik, a w ich części uczestniczył Nuncjusz Apostolski abp Józef Kowalczyk.
   1. Głównym tematem obrad było duszpasterstwo współczesnej rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania młodzieży do życiowych powołań. Biskupi zwrócili uwagę na problemy, jakie przeżywa współczesna polska rodzina, także z powodu licznej emigracji zarobkowej. Z satysfakcją podkreślili zaangażowanie większości rodzin w chrześcijańskie wychowanie młodego pokolenia, ale też z niepokojem mówili o nowych zagrożeniach życia rodzinnego. W dyskusji nad wygłoszonymi referatami zwrócono uwagę na konieczność spotkań duszpasterskich w parafiach z młodzieżą ponadgimnazjalną. Szczególnie dużo miejsca poświęcono duszpasterstwu młodzieży studiującej. Oprócz dotychczasowych ośrodków duszpasterstwa akademickiego, które powinny stale szukać nowych form działania, duszpasterstwo studentów powinno być obecne w życiu każdej parafii. Mając świadomość, że wychowanie młodych w rodzinach i praca z młodzieżą w parafii jest najlepszym przygotowaniem do małżeństwa i założenia rodziny, biskupi postanowili problemom tego duszpasterstwa poświęcić osobną sesję plenarną w czerwcu przyszłego roku. Zdecydowali także powołać przy Konferencji Episkopatu Radę ds. Młodzieży, która będzie koordynowała i inspirowała wszystkie formy duszpasterstwa młodzieży szkolnej i studenckiej.
   2. Oceniając ostatnie miesiące funkcjonowania najważniejszych instytucji państwa polskiego, biskupi podtrzymują niezmienne stanowisko o potrzebie prowadzenia spraw społecznych i politycznych tak, by nadrzędnym celem była roztropna troska o dobro wspólne Polski i Polaków. Według biskupów wszystkie cele życia społecznego i politycznego muszą być osiągane z użyciem zawsze moralnie dobrych środków. W tym kontekście stale aktualne pozostają myśli Jana Pawła II ze Skoczowa, o konieczności dialogu, ducha zgody, braterskiej współpracy oraz autentycznej troski o dobro Rzeczypospolitej (por. Jan Paweł II, Skoczów, 22 maja 1995).
   3. W związku z zakończonym Tygodniem Miłosierdzia oraz przeżywanym Dniem Papieskim pod hasłem „Jan Paweł II – sługa miłosierdzia” biskupi wyrażają wdzięczność społeczeństwu polskiemu za wrażliwość na potrzeby bliźniego. Słowa szczególnego uznania kierują do młodzieży, która zaangażowała się w szkolne koła Caritas i rozwijający się wolontariat, także przy okazji Dnia Papieskiego. Uzasadnieniem dla charytatywnego zaangażowania wszystkich jest prawda o Bogu, który jest miłością, przypomniana w pierwszej encyklice Benedykta XVI. Słowo Boże, sakrament i miłość są trzema podstawowymi funkcjami Kościoła; wykluczenie jednej z nich byłoby zubożeniem posłannictwa Kościoła – te prawdy z encykliki Benedykta XVI przypomniał w swoim wykładzie abp Paul Cordes, przewodniczący Papieskiej Rady Cor Unum. Biskupi proszą, aby zaangażowanie w dzieła miłosierdzia, jakie objawiło się w Tygodniu Miłosierdzia oraz Dniu Papieskim, przedłużyło się na rozpoczynający się Tydzień Misyjny i dotyczyło tych, którzy żyją i pracują w krajach misyjnych. Wtedy zrealizuje się hasło tegorocznego Tygodnia Misyjnego „Miłość – duszą misji”.
   4. Biskupi przypominają podstawowe zasady przyjętego w sierpniu w Częstochowie „Memoriału Episkopatu Polski w sprawie współpracy niektórych duchownych z organami bezpieczeństwa w Polsce w latach 1944-1989”. Kościół w Polsce nie dopomina się żadnych przywilejów w kwestiach tzw. lustracji, żąda jednak respektowania zagwarantowanej Konstytucją i Konkordatem autonomii. Jej wyrazem są działania przewidziane we wspomnianym Memoriale. W tym duchu Konferencja Episkopatu powołała Komisję Historyczną, która we współpracy z istniejącymi komisjami diecezjalnymi będzie badała historię prześladowania Kościoła w powojennej Polsce. Warto przypomnieć, że zanim powstała jakakolwiek zorganizowana opozycja w kraju, Kościół jako jedyny przez dziesiątki lat bronił godności człowieka i narodu. Z tego powodu był najbardziej prześladowaną i atakowaną instytucją. W dzisiejszym suwerennym i demokratycznym kraju trzeba pamiętać, że działania przestępczej machiny tajnych służb komunistycznego państwa do roku 1989 zmuszały przez szantaż i groźby do współpracy niektórych świeckich i duchownych. Dopiero w takim kontekście wolno rozpatrywać pojedyncze przypadki zwerbowanych do współpracy ze Służbami Bezpieczeństwa. Kościół nie może się zgodzić na sytuację, kiedy poza wszelkimi procedurami prawnymi, poprzez publiczne oskarżenia i ferowanie wyroków bez prawa do obrony i wyjaśnienia, narusza się ludzką godność osób pomawianych. Biskupi w ten sposób rozumieją stanowisko wyrażone w komunikacie Kościoła krakowskiego z dn. 17 października br. i solidaryzują się z wszystkimi osobami pokrzywdzonymi przez tzw. dziką lustrację. Powołana Komisja Historyczna będzie wspomagać pokrzywdzonych w dochodzeniu do prawdy.
   5. Wdzięczni Bożej Opatrzności, biskupi wspominają wydarzenia Października 1956 roku, kiedy więziony przez trzy lata przez komunistyczne władze kard. Stefan Wyszyński odzyskał wolność, a inni biskupi uwięzieni lub wypędzeni z diecezji (biskup kielecki Czesław Kaczmarek, biskupi Antoni Baraniak i Lucjan Bernacki z Gniezna, biskup katowicki Stanisław Adamski i jego biskupi pomocniczy Herbert Bednorz i Juliusz Bieniek, administrator w Krakowie abp Eugeniusz Baziak i krakowski biskup pomocniczy Stanisław Rospond) mogli do nich wrócić. Biskupi Ziem Zachodnich i Północnych dopiero po Październiku mogli objąć swoje funkcje powierzone im przez Stolicę Apostolską. W 50. rocznicę tych wydarzeń Episkopat Polski jednoczy się w modlitwie za Ojczyznę, a także o beatyfikację Sługi Bożego Prymasa Tysiąclecia i męczennika czasów komunistycznych Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki.

   Episkopat Polski wyraża wdzięczność Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI za orędzie do Narodu w 28. rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową Jana Pawła II i prosi o dalszą modlitwę w intencji Jego wyniesienia na ołtarze. Trwa miesiąc październik; zachęcamy do odmawiania modlitwy różańcowej w rodzinach, wspólnotach i parafiach w kraju i zagranicą. Biskupi wszystkim Rodakom błogosławią w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.