Toruń, dnia 31 marca 2015 r.

L.dz. 504/15/WG

DEKRET WIZYTACYJNY

dla Parafii p.w. Matki Bożej Zwycięskiej w Toruniu

W dniach 28-29 marca 2015 roku, zgodnie z zaleceniem zawartym w kanonie 396 §1 i 2 KPK, odbyła się wizytacja duszpasterska Parafii pod wezwaniem Matki Bożej Zwycięskiej w Toruniu, w dekanacie toruńskim drugim. Wizytację, w obecności proboszcza parafii Ks. Kan. Dariusza Żurańskiego, przeprowadził Biskup Pomocniczy Diecezji Toruńskiej Józef Szamocki. Ks. Proboszcz, zgodnie z instrukcją o wizytacji biskupiej, wcześniej złożył pisemne, szczegółowe sprawozdanie o stanie parafii. Wstępne czynności wizytacyjne, w terminie poprzedzającym wizytację, przeprowadzili także dyrektorzy następujących wydziałów Kurii Diecezjalnej Toruńskiej: Ks. Kanonik dr Marian Wróblewski – Wydział Katechetyczny, Ks. Prałat Stanisław Majewski – Wydział Ekonomiczny, Ks. Jacek Kwiatkowski – Wydział Konserwatorski. Sprawozdanie Księdza Proboszcza i protokoły przedwizytacyjne dyrektorów wyżej wymienionych wydziałów kurii stanowią załącznik do niniejszego dekretu, a sugestie w nich zawarte posłużyły za podstawę do określenia wskazań powizytacyjnych.

Wizytacja biskupia zgodnie z załączonym programem szczegółowym obejmowała:

1/ spotkania z wiernymi podczas sprawowania liturgii w kościele parafialnym, w tym udzielenie młodzieży sakramentu bierzmowania

2/ odwiedziny z Najświętszym Sakramentem osób chorych i w podeszłym wieku;

3/ spotkanie z Radą Ekonomiczną i Duszpasterską oraz z ministrantami i lektorami;

4/ rozmowy z kapłanami pracującymi w parafii, w tym także wizytę u emeryta ks. prałata Stanisława Kardasza, pierwszego proboszcza parafii;

5/ spotkanie z Siostrami Nazaretankami i Ojcami Redemptorystami pracującymi w Radiu Maryja;

6/ lustrację kościoła parafialnego, plebanii i budynków parafialnych

7/ sprawdzenie kancelarii i ksiąg parafialnych.

Stwierdzono, iż zalecenia poprzedniej wizytacji, którą przeprowadził Biskup Diecezjalny Andrzej Suski w dniu 16 listopada 2010 roku, zostały wykonane. 

Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Zwycięskiej w Toruniu, erygowana z ośrodka duszpasterskiego z początkiem lat siedemdziesiątych minionego stulecia, stanowi bardzo prężną wspólnotę. Duża w tym zasługa ks. Prałata Stanisława Kardasza, pierwszego proboszcza, który w trudnych latach przemian ustrojowych, przez ponad 40 lat budował jej struktury. Za ten pionierski trud włożony w rozwój parafii Ks. Prałatowi i Jego najbliższym współpracownikom wyrażam głęboką wdzięczność. Na uznanie zasługuje także praca obecnego proboszcza Ks. Kan. Dariusza Żurańskiego, który z dniem 1 lipca 2012 roku objął parafię wraz z radą duszpastersko-gospodarczą, sukcesywnie odnawianą, kompetentnie kontynuuje dzieło poprzednika. Zauważa się stałe ożywianie życia religijnego oraz podtrzymywanie tradycji. W parafii działa m.in. Żywy Różaniec i Kościół Domowy, rozwija się kult Bożego Miłosierdzia oraz związane z nim dzieła charytatywne, rozwijana jest duchowość biblijna i liturgiczna. Wierni świeccy w oparciu o te wspólnoty angażują się w przygotowaniu liturgii niedzielnej i wydarzeń religijnych. Na uznanie zasługuje muzyczna formacja wiernych, która rozwija się w oparciu o chór dorosłych i dziecięcą scholę. Mocną stroną każdej liturgii są spełniane posługi ministrantów, lektorów, w tym stałych lektorów i akolitów. Troska o duchowy rozwój dzieci i młodzieży widoczna jest także w pracy katechetów w szkołach, gdzie uczniowie rozwijają swoją wrażliwość poprzez udział w różnych akcjach Szkolnych Kół Caritas, a zainteresowania religijne w Kole Młodych Teologów. Pogłębianiu duchowej formacji dorosłych i młodzieży służy rozprowadzana prasa katolicka. Pod względem gospodarczo-ekonomicznym na szczególne uznanie zasługuje widoczna troska Proboszcza i wiernych świeckich o stan materialny parafii. Systematycznie i planowo realizowane są różne inwestycje. Do najważniejszych należy modernizacja nagłośnienia kościoła, remont plebanii i projekt „Ogrody Maryi”. Należy jak dotąd kompetentnie, po konsultacji z Diecezjalnym Konserwatorem Zabytków, kontynuować planowane prace związane z renowacją kościoła i jego otoczenia. W tym kontekście zachęca się do zrealizowania duszpasterskiego zamiaru, który wyrazili przedstawiciele różnych grup modlitewnych w czasie rozmów na forum rady duszpasterskiej, a mianowicie ustanowienie całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Księdzu Proboszczowi Kan. Dariuszowi Żurańskiemu dziękuję za umiejętną współpracę z wiernymi świeckimi, która owocuje stałym rozwojem parafii. Dziękuje także za otwartość i gotowość współpracy z rozgłośnią Radia Maryja, której siedziba mieści się na terenie parafii, zaś Ojcom Redemptorystom pracującym w rozgłośni i Siostrom Nazaretankom, które również na terenie parafii mają swój dom zakonny, dziękuję za świadectwo ich apostolskiej obecności. Wszystkim kapłanom, katechetom świeckim i liderom poszczególnych wspólnot dziękuję za braterską współpracę, która wnosi wiele dobra w codzienne życie parafii. Zachęcam do dalszej gorliwej współpracy w dziedzinie spraw duszpasterskich i gospodarczych. Dziękując wszystkim parafianom, zwłaszcza osobom chorym i ich rodzinom za świadectwo życia wiarą, oraz rodzicom za ich troskę o chrześcijańskie wychowanie dzieci, na dalsze wysiłki w służbie Chrystusowi z serca błogosławię.

 

Ks. Bp Józef Szamocki

Biskup Pomocniczy

Diecezji Toruńskiej