NA ROZPOCZĘCIE NADZWYCZAJNEGO JUBILEUSZU MIŁOSIERDZIA

Umiłowani Diecezjalnie,

W ewangelii na drugą niedzielę Adwentu przemawia do nas św. Jan Chrzciciel, który zapowiada nadejście Zbawiciela, a jednocześnie wzywa, by przygotować się duchowo na spotkanie z Nim. Mówi o tym słowami proroka Izajasza: „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego, każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.”

Boże Zbawienie przychodzi do nas w Jezusie Chrystusie, Bożym Synu i naszym bracie w człowieczeństwie. On jest posłaną na świat miłością Ojca. Jego sercem zostaliśmy umiłowani do końca, aż do Krzyża i Eucharystii. Z tego serca przebitego włócznią wypływają niewyczerpane zdroje miłosierdzia i łaski.

W bulli z dnia 11 kwietnia br. Ojciec Święty Franciszek napisał: „Są chwile, w których jeszcze mocniej jesteśmy wezwani, aby utkwić wzrok w miłosierdziu, byśmy sami stali się skutecznym znakiem działania Ojca. Z tego powodu właśnie ogłosiłem Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia jako pełen łaski czas dla Kościoła, by uczynić świadectwo wierzących jeszcze mocniejszym i skuteczniejszym.” (MV,30)

Boże miłosierdzie jest dla nas źródłem radości, ukojenia i pokoju. Jest drogą, która łączy Boga z człowiekiem. Jest warunkiem naszego zbawienia. Dlatego – jak uczył św. Jan Paweł II – „Kościół żyje swoim autentycznym życiem, kiedy wyznaje i głosi miłosierdzie, najwspanialszy przymiot Stwórcy i Odkupiciela, i kiedy ludzi przybliża do Zbawicielowych zdrojów miłosierdzia, których jest depozytariuszem i szafarzem.” (Dives in misericordia,13).

Jubileusz rozpocznie się otwarciem Drzwi Świętych, czyli Bramy Miłosierdzia w Bazylice św. Piotra na Watykanie, w dniu 8 grudnia br. Jest życzeniem Ojca Świętego Franciszka, aby w dniu 13 grudnia br., w trzecią niedzielę Adwentu, Brama Miłosierdzia została otwarta w każdej diecezji, w każdej katedrze, która jest Kościołem – Matką dla wszystkich wiernych, w konkatedrze, w innych kościołach o szczególnym znaczeniu, a także według decyzji biskupa diecezjalnego w sanktuariach, miejscach nawiedzanych przez pielgrzymów, którzy właśnie tam często doświadczają w sercu łaski i znajdują drogę nawrócenia. W naszej diecezji, za wskazaniem Ojca Świętego, Brama Miłosierdzia zostanie otwarta we wszystkich kościołach, które mają status sanktuarium.

Brama Miłosierdzia wskazuje na Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Ja jestem bramą owiec” (J 10,7). A to oznacza, że daje nam przystęp do swego Ojca, jest jedynym Pośrednikiem między Bogiem i nami, otwiera przed nami wrota Królestwa Bożego i życia wiecznego. Niech zatem przejście Bramą Miłosierdzia budzi w naszych sercach radość i ufność, iż Bóg bogaty w miłosierdzie oczekuje nas z otwartymi ramionami, zwłaszcza wtedy, gdy wracamy w progi ojcowskiego domu w łachmanach syna marnotrawnego. Z naszej strony potrzebne jest wszakże mocne postanowienie: „Zabiorę się i pójdę do mego Ojca, i powiem Mu: Ojcze zgrzeszyłem” (Łk 15,18). Potrzebne jest nawrócenie serca, a także pojednanie z Bogiem i bliźnimi.

Rok Jubileuszowy przeżywać będziemy w świetle słów Chrystusa: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6,36). Św. Jan Paweł II przełożył te słowa na konkrety naszego życia. W homilii na krakowskich Błoniach mówił: „Trzeba spojrzenia miłości, aby dostrzec obok siebie brata, który wraz z utratą pracy, dachem nad głową, możliwością godnego utrzymania rodziny, wykształcenia dzieci doznaje poczucia opuszczenia, zagubienia i beznadziei. Potrzeba wyobraźni miłosierdzia, aby przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu duchowo i materialnie, aby nie odwracać się od chłopca czy dziewczyny, którzy zagubili się w świecie różnorakich uzależnień lub przestępstwa; aby nieść radę, pocieszenie, duchowe i moralne wsparcie tym, którzy podejmują wewnętrzną walkę ze złem. Potrzeba tej wyobraźni miłosierdzia wszędzie tam, gdzie ludzie w potrzebie wołają do Ojca miłosierdzia: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”.

Siostry i Bracia! W najbliższa niedzielę, jako wspólnota diecezjalna, rozpoczynamy Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, który będzie trwał do 20 listopada 2016 roku, czyli Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Niech będzie to czas obfitego korzystania ze zdrojów miłosierdzia Bożego, którego wszyscy potrzebujemy. Zachęcam serdecznie, by przeżywać ten czas ze wzrokiem utkwionym w oblicze Jezusa Miłosiernego, bo jest ono obliczem miłosiernego Ojca. Zachęcam do korzystania z sakramentów świętych, zwłaszcza sakramentu pokuty i pojednania, ponieważ one są niewyczerpanym źródłem miłosierdzia i łaski. Zachęcam do pielgrzymowania i przejścia Bramą Miłosierdzia na znak skruchy i ufności w miłosierdzie Boże. Doświadczając w sercu przygarnięcia czułością Boga w Jezusie Chrystusie, okazujmy pełniej miłosierdzie naszym bliźnim.

Główna celebracja rozpoczęcia Jubileuszu w naszej diecezji odbędzie się w Toruniu. W najbliższą niedzielę, 13 grudnia, o godz. 12.00 zgromadzimy się najpierw w kościele stacyjnym p.w. Wniebowzięcia NMP, skąd procesyjnie udamy się do bazyliki katedralnej Św. Janów, gdzie nastąpi otwarcie Bramy Miłosierdzia i uroczysta liturgia inauguracji Roku Świętego. Do udziału w niej zapraszam gorąco kapłanów, osoby konsekrowane i wiernych świeckich.

Na radosne i owocne przeżywanie Jubileuszu Miłosierdzia wszystkim z serca błogosławię.

 

Toruń, dnia 1 grudnia 2015 roku

Wasz biskup Andrzej