8 lipca br. o godz. 12. w parafii pw. Matki Bożej Zwycięskiej i św. Jerzego w Toruniu sprawowano Mszę św., podczas której dokonano wprowadzenia w urząd proboszcza ks. kan. dr. Dariusza Żurańskiego. Nowy Ksiądz Proboszcz jest następcą ks. prał. Stanisława Kardasza, który po 42 latach prowadzenia parafii odszedł na zasłużoną emeryturę.
Na początku Eucharystii ks. prał. Stanisław Majewski, dziekan dekanatu Toruń II odczytał dekret Biskupa Toruńskiego Andrzeja Suskiego, zgodnie z którym z dniem 1 lipca br. ks. kan. dr Dariusz Żurański został mianowany proboszczem parafii pw. Matki Bożej Zwycięskiej i św. Jerzego w Toruniu.

W homilii ks. prał. Stanisław Majewski zauważył, że dzisiaj tak samo jak dwa tysiące lat temu, Jezus Chrystus przychodzi do ludzi mimo okazywanej często nieżyczliwości, czy wręcz wrogości. On przychodzi przez kapłanów i przez wszystkich, którzy czują się czynnymi apostołami nauki Jezusa w świecie. W parafii pw. Matki Bożej Zwycięskiej i św. Jerzego przez 42 lata służył kapłan, który sprawił, że jego wierni wielokrotnie dali świadectwo wiary i miłości ojczyzny. Przed kilkoma laty ks. prał. S. Kardasz zainstalował w prezbiterium kościoła figurę Matki Bożej Łąkowskiej i upraszając również Jej wstawiennictwa modlił się o swojego dobrego następcę. Matka Boża wysłuchała, a Ksiądz Biskup odczytał ów znak i następcą został kapłan pochodzący z Nowego Miasta Lubawskiego, nad którym pieczę sprawuje królująca w swym sanktuarium Matka Boża Łąkowska.
Kończąc homilię kaznodzieja podkreślił, że parafia, którą obejmuje ks. Dariusz, jest miejscem zamieszkania znaczących dla miasta osób, m. in. prezydenta Torunia, radnych, parlamentarzystów. To wyróżnienie, ale i zobowiązanie. „Życzę, byście wspierając i modląc się za swojego pasterza mogli wraz z nim wzrastać w wierze” zakończył Ksiądz Dziekan.

Po homilii miał miejsce obrzęd wprowadzenia w urząd proboszcza. Ks. kan. dr Dariusz Żurański wobec Boga, kapłanów i wiernych złożył wyznanie wiary. Po nim dziekan dekanatu Toruń II ks. prał. S. Majewski rozpoczynając słowami: „Na mocy upoważnienia i z nakazu Biskupa Toruńskiego Andrzeja Suskiego” dokonał formalnego wprowadzenia w urząd proboszcza ks. kan. dr. Dariusza Żurańskiego przypominając jednocześnie o obowiązkach, które z objęcia owego urzędu wynikają. Następnie Ksiądz Dziekan i nowy Ksiądz Proboszcz na Ołtarzu Pańskim złożyli podpisy na dokumencie potwierdzającym fakt wprowadzenia proboszcza. Elementem kończącym obrzęd była wypowiedziana publicznie przez Księdza Proboszcza Dariusza przysięga, w której przyrzekł dbać o duchowy i materialny rozwój parafii oraz wiernych i czynić to wszystko w zgodzie z nauką Kościoła. „Tak mi dopomóż Bóg i Święta Ewangelia, której dotykam moimi rękami” zakończył proboszcz ks. Dariusz całując księgę Ewangeliarza.
Na zakończenie uroczystości nowego proboszcza w ciepłych, serdecznych słowach powitali przedstawiciele Rady Parafialnej oraz Liturgicznej Służby Ołtarza. Głos zabrała również przedstawicielka Rady Parafialnej z parafii pw. św. Antoniego na toruńskich Wrzosach, gdzie ks. Dariusz, jako rezydent, spędził ostatnie siedem lat, a następnie proboszcz tejże parafii ks. kan. Wojciech Miszewski. Ukazując ks. Dariusza jako człowieka otwartego na bliźnich i zawsze gotowego nieść pomoc, prosili licznie zgromadzonych w świątyni wiernych o wsparcie modlitewne dla nowego proboszcza zwłaszcza w trudnych początkach przejmowania pieczy nad parafią.

Nowy proboszcz ks. kan. dr Dariusz Żurański w słowach „Do Ciebie, Boże, wznoszę swoje oczy” prosił o siłę, by nie zawieść oczekiwań swoich parafian, po czym udzielił błogosławieństwa.

Joanna Kruczyńska

Fot. Tomasz Grom