Umiłowani Diecezjanie

   W niedzielę wielkanocną, gdy jeszcze żywe są wspomnienia Wielkiego Piątku, Chrystus mówi do każdego z nas: Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni, i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków (Ap 1,17-18). Mówi o tym, ukazując ślady swojej męki: przebite ręce i bok otwarty włócznią żołnierza. A jeżeli ktoś nie dowierza, podobnie jak Tomasz tamtego wieczoru, gdy Pan objawił się apostołom, niech posłucha z uwagą słów skierowanych do wątpiącego ucznia: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, ale wierzącym (J 20,27).

   Prawda o zwycięstwie życia nad śmiercią stanowi fundament wiary chrześcijańskiej. Jest to prawda wyzwalająca nas z wszelkich lęków i niepokojów. Idąc za Chrystusem zmartwychwstałym, mamy pewność, że idziemy w bezpiecznym kierunku. Naszym przeznaczeniem jest bowiem życie wieczne, a nie grób i unicestwienie. Dlatego wiara w zmartwychwstanie Jezusa jest drogą nadziei, która pozwala ufnie patrzeć w przyszłość.

   Wszyscy potrzebujemy nadziei, jak świeżego powietrza i czystej wody. Nadzieja nas mobilizuje, przynagla, stawia na nogi. W miarę przybliżania się do upragnionego dobra, które oglądamy w nadziei, rośnie w sercach radość i ochota do życia. Tylko na gruncie nadziei można nadawać życiu piękniejszy i bogatszy kształt. Nawet w sytuacji największej próby, w sytuacji poważnych zagrożeń i trudności, nadzieja prowadzi ku wybawieniu, ponieważ widzi dalej, uspokaja i wycisza, uzbraja w cierpliwość konieczną do zwycięstwa.

   Polska zatruwana pesymizmem i widmem beznadziejności woła dzisiaj o siewców nadziei. Potrzebni są zwłaszcza ludzie myślący kategoriami dobra wspólnego, działający z troską o dobro kraju i narodu, dostrzegający prawdziwe ziarna dobra na różnych polach życia społecznego. Siewcy nadziei potrzebni są również w rodzinach dotkniętych ubóstwem, w szkołach kształtujących postawy dzieci i młodzieży, w zakładach pracy oraz instytucjach obarczonych często trudnościami ekonomicznymi, w samorządach i organach władzy państwowej, we wszystkich ośrodkach przekazu społecznego, które mają znaczny wpływ na klimat życia całego społeczeństwa.

   Siostry i Bracia ! Chrystus zmartwychwstały, który przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię (2 Tm 1,10), niech umacnia nas w wierze, miłości i nadziei. Życząc każdemu radości paschalnych, obejmujemy wszystkich serdecznym błogosławieństwem.

+ Andrzej Suski
+ Józef Szamocki

Wielkanoc 2006 roku