KOMUNIKAT Z 335. ZEBRANIA PLENARNEGO
KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

   Dnia 8 i 9 marca 2006 r. odbyło się w Warszawie 335. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował Przewodniczący Konferencji, abp Józef Michalik, w obecności Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, abpa Józefa Kowalczyka, oraz przedstawicieli episkopatów Białorusi, Chorwacji, Francji, Hiszpanii, Kazachstanu, Litwy, Niemiec, Rosji, Słowacji, Ukrainy i Włoch.
   1. Kościół katolicki przeżywa okres Wielkiego Postu, który jest czasem refleksji nad sensem ludzkiego życia i szczególną okazją do pogłębienia wiary oraz do nawrócenia. Bierzemy udział w dniach skupienia, rekolekcjach, misjach i nabożeństwach wielkopostnych. Jednym z ważnych momentów przeżywania tegorocznego Wielkiego Postu będą obchody rocznicy śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II. Biskupi z wdzięcznością przyjęli informacje o prowadzonych w całej Polsce przygotowaniach do godnego przeżycia tego dnia w duchu wiary i dziękczynienia za wspaniałe dziedzictwo pontyfikatu naszego wielkiego Rodaka. Episkopat Polski zaprasza wiernych do licznego udziału w uroczystościach rocznicowych i prosi o modlitwę w intencji rychłej beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II. Nie sposób nie zauważyć, że rocznica ta zbiega się z jubileuszem 350-lecia maryjnych Ślubów króla Jana Kazimierza złożonych 1 kwietnia 1656 roku we Lwowie. Umacniajmy nasze zawierzenie Matce Najświętszej w duchu zawołania Jana Pawła II Totus tuus.
   2. Tematem obrad była także zbliżająca się wizyta apostolska Papieża Benedykta XVI w naszej Ojczyźnie. Sam Ojciec Święty zachęcił nas do gorliwych przygotowań do tego spotkania. Podczas modlitwy Anioł Pański w I niedzielę Wielkiego Postu Benedykt XVI powiedział do Polaków: Oczekując majowej podróży do waszej Ojczyzny i miejsc bliskich wielkiemu i umiłowanemu Papieżowi Janowi Pawłowi II, zachęcam was do przeżywania Wielkiego Postu jako czasu przygotowań do Wielkanocy i naszego spotkania. Z tej okazji Episkopat skieruje do wiernych specjalny list pasterski. Biskupi polscy wyrażają wdzięczność Papieżowi za dar nawiedzenia naszej Ojczyzny. Dziękują również za wyniesienie metropolity krakowskiego, arcybiskupa Stanisława Dziwisza, do godności kardynalskiej.
   3. Zebranie plenarne przyjęło list Episkopatu skierowany do polskich kapłanów, którzy podejmują na co dzień trud ewangelizacji. Biskupi, dziękując Bogu za liczne powołania kapłańskie, akcentują potrzebę troski o stałą formację naszego duchowieństwa. Wyrażają także wdzięczność kapłanom za ich postawę jedności z biskupami oraz z powierzonymi ich duszpasterskiej trosce wiernymi. Jedność zawsze jest w Kościele świadectwem wierności Chrystusowi. Warto w tym kontekście przypomnieć starochrześcijańską zasadą wyrażoną przez św. Augustyna: W sprawach koniecznych – jedność, w wątpliwych – wolność, a we wszystkim – miłość!”.
   4. Biskupi zapoznali się z zagadnieniami związanymi z życiem zawsze nam bliskiej Polonii światowej oraz problemami Polaków wyjeżdżających za granicę w poszukiwaniu pracy. Kościół stara się znaleźć sposoby zapewnienia im właściwej opieki duszpasterskiej. Od osób i instytucji odpowiedzialnych za kształt życia politycznego, społecznego i gospodarczego oczekujemy natomiast podjęcia skutecznych działań, aby Polacy mogli znaleźć godne warunki pracy i życia przede wszystkim na ziemi ojczystej. Jest to sprawa niezwykłej wagi dla kondycji polskich rodzin i całego naszego Narodu. W kontekście biedy dotykającej wielu naszych Rodaków, uznanie budzi aktywność rozwijającego się wolontariatu i wielu organizacji pozarządowych, ofiarnie niosących pomoc ludziom potrzebującym. Na szczególne podkreślenie zasługuje zwłaszcza dzieło prowadzone przez Caritas. Od wielu lat jej ofiarna i niezwykle skuteczna praca służy nie tylko poszkodowanym przez klęski żywiołowe, lecz przede wszystkim zapewnia systematyczną pomoc rzeszom ludzi znajdujących się w codziennej potrzebie. Biskupi polscy dziękują wszystkim ofiarodawcom, którzy według swoich możliwości wspierają to wielkie dzieło chrześcijańskiego miłosierdzia. Przypominając nauczanie Ojca Świętego Benedykta XVI z encykliki Deus caritas est, że praktykowanie dzieł miłosierdzia należy do istoty ewangelizacyjnej misji Kościoła.
   5. Biskupi z prawdziwą troską wypowiadali się na temat klimatu życia publicznego w naszej Ojczyźnie. Należy przypomnieć, że polityka w swoim podstawowym znaczeniu ma być rozumiana jako roztropna troska o dobro wspólne w jego wymiarze doczesnym. Chociaż partie polityczne mają prawo proponować różne drogi do sprawiedliwego urządzenia Rzeczypospolitej, co jest naturalne w systemie demokratycznym, to przecież troska o dobro wspólne powinna stanowić istotny motyw skłaniający je do współpracy. Nie ma bowiem takiej sytuacji, w której przy zdecydowanej woli ludzi polityki, pragnących dobra Narodu i państwa, nie byłoby możliwe wypracowanie i realizacja wspólnego programu dla Polski.
   6. Konferencja Episkopatu Polski solidaryzuje się z Kościołem greckokatolickim, który w tych dniach przeżywa smutną 60. rocznicę próby jego likwidacji przez władze komunistyczne w czasie tzw. pseudosoboru lwowskiego. Biskupi polscy, razem z Ojcem Świętym Benedyktem XVI, który z tej okazji wystosował specjalny list do grekokatolików, i z całym Kościołem Powszechnym czczą pamięć tysięcy greckokatolickich męczenników. Są pośród nich biskupi, kapłani i osoby świeckie, którzy za jedność z Następcą św. Piotra nie wahali się złożyć najwyższej ofiary z własnego życia.
   7. Biskupi solidarnie potwierdzają, że wznoszona w Warszawie Świątynia Opatrzności Bożej jest nie tylko wypełnieniem wotum Sejmu z czasu Konstytucji 3 Maja. Budowa ta jest też potwierdzeniem woli Polaków, wyrażanej od szeregu pokoleń. Powstający przy tej Świątyni Instytut Jana Pawła II będzie zajmował się działaniem Boga w dziejach ludzi i narodów. Episkopat Polski zwraca się z prośbą do różnych środowisk, instytucji i osób indywidualnych o modlitwę i materialne wsparcie tego narodowego dzieła. Na ten cel będą przeznaczone fundusze zebrane w niedzielę 30 kwietnia br.
   Liturgicznym zwieńczeniem 335. Zebrania Plenarnego Episkopatu Polski była uroczysta Msza św. w warszawskiej archikatedrze, w czasie której doczesne szczątki Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda zostały przeniesione z krypty do nowego sarkofagu w kaplicy św. Jana Chrzciciela. W 60. rocznicę jego warszawskiego ingresu, biskupi modlili się o rychłą beatyfikację tego wybitnego Prymasa.
   Na owocne przeżywanie Wielkiego Postu i nadchodzące święta Zmartwychwstania Pańskiego biskupi udzielają wszystkim Rodakom pasterskiego błogosławieństwa.

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi polscy zgromadzeni na 335. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 9 marca 2006 r.